Πληροφορική - Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Αθανάσιος Κακαρούντας / IEEE Φοιτητικό παράρτημα Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

  1. Πίνακας Karnaugh
  2. Λογικές Πύλες και Πίνακας Αληθείας (Μέρος Α)
  3. Λογικές Πύλες και Πίνακας Αληθείας (Μέρος Β)
  4. Σχεδιασμός Συναρτήσεων με NAND και NOR πύλες

Θεωρήματα και Αξιώματα

  1. Θεώρημα De Morgan